ข้อมูลส่วนตัว
เลขประจำตัวประชาชน *
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ *
นามสกุล*

ถ้าไม่มีนามสกุล ให้ใส่ "ไม่มี"

วัน-เดือน-ปี เกิด *
เบอร์โทรศัพท์มือถือ

ตัวอย่าง 0999999999

อีเมล *
ยืนยันอีเมล *

กรุณาใส่อีเมลให้เหมือนกัน

เลขประจำตัวประชาชนบิดา

เลขประจำตัวประชาชนของบิดา ถ้าไม่ทราบให้เว้นไว้

ชื่อบิดา *

ถ้าไม่ทราบให้พิมพ์คำว่า ไม่ทราบ

นามสกุลบิดา *

ถ้าไม่ทราบให้พิมพ์คำว่า ไม่ทราบ

เลขประจำตัวประชาชนมารดา

เลขประจำตัวประชาชนของมารดา ถ้าไม่ทราบให้เว้นไว้

ชื่อมารดา *

ถ้าไม่ทราบให้พิมพ์คำว่า ไม่ทราบ

นามสกุลมารดา *

ถ้าไม่ทราบให้พิมพ์คำว่า ไม่ทราบ

ข้อมูลที่อยู่ (ที่สามารถติดต่อได้)
ที่อยู่ *

ที่อยู่สำหรับส่งจดหมายติดต่อ

จังหวัด *
เขต/อำเภอ *
แขวง/ตำบล *
รหัสไปรษณีย์ *
ข้อมูลโรงเรียน
รหัสประจำตัวนักเรียน *

กรุณากรอกรหัสตามจริง ไม่จำเป็นต้องเติมเลขศูนย์ให้ครบ 10 หรือ 13 หลัก

ปีการศึกษาที่จบ

ถ้าขณะเรียนอยู่ชั้น ม.6 ให้เลือกปีการศึกษา 2561
ถ้าเรียนจบต้นปี 2561 ให้เลือกปีการศึกษา 2560

จังหวัดของโรงเรียน *
โรงเรียน *
ชื่อครูแนะแนว/ผู้ติดต่อ *

ชื่อผู้อำนวยการคนปัจจุบัน

นามสกุลครูแนะแนว/ผู้ติดต่อ *

นามสกุลผู้อำนวยการคนปัจจุบัน

เบอร์โทรศัพท์ครูแนะแนว/ผู้ติดต่อ *

เบอร์โทรศัทพ์ของโรงเรียน ถ้าไม่ทราบให้ดูได้จากเว็บโรงเรียน

1.ข้าพเจ้ายิมยอมให้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยข้อมูลการสมัครเข้าใช้ระบบ TCAS62 ของข้าพเจ้าแก่สถาบันอุดมศึกษา ที่ร่วมการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ
2.ข้าพเจ้ารับทราบและเข้าใจในประเด็นการกรอกข้อมูลใดๆ อันเป็นเท็จ และ/หรือ การกระทำใดๆ ที่ทำแทนผู้อื่นโดยมิได้รับการอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลมีความผิดทางกฎหมาย